"THE SCHOOL PROJECT"

About the international project.

O międzynarodowym projekcie.

It is an initiative that arose from the need to popularize youth in the media, and when we talked to teachers about this idea, they all, without exception, emphasized the need.
Preparing young people for public appearances and getting familiar with the media is an additional benefit of the project, as well as appearing in the public media in which there is little such content.
Additional benefits include the location of the content in a place which is not adjacent to media with questionable content, and over time many people have noticed that high culture is there only out of necessity.
We have launched a library free for all, which is a chronicle of the film and can be safely used (soon on VOD-TVP, from the end of June), the materials produced in the project of television "JAZZ", are the property of the school and are an elegant form of recording.
The project is international and creates opportunities for promotion and exchange of contacts between schools and institutions, which can create journalistic, promotional and informative materials, which will also be frequently included in the chronicle.
Additional benefits are taming and accustoming young people to create a better environment for art and to place it less scattered among unfavorable contents for their image.

Jest to inicjatywa,która powstała z potrzeby  popularyzowania w mediach młodzież. W czasie kiedy rozmawialiśmy z nauczycielami o tym pomyśle, wszyscy bez wyjątku podkreślili taką potrzebę.
Przygotowanie młodzież do publicznych występów i oswajanie się z mediami, to dodatkowa korzyść z projektu, jak i pojawianie się w mediach publicznych w których jest znikoma ilość takich treści.
Dodatkowe korzyści to umiejscowienie treści w miejscu które nie sąsiaduje z mediami o wątpliwych zawartościach, a na przestrzeni czasów wielu ludzi zauważyło że kultura wysoka jest tam tylko z musu.
Uruchomiliśmy darmową dla wszystkich bibliotekę, która jest kroniką filmową i można bezpiecznie z niej korzystać (wkrótce na VOD-TVP, od końca czerwca), materiały zrealizowane w projekcie telewizji "JAZZ", są własnością szkoły i stanowią elegancka formę zapisu.
Projekt jest międzynarodowy i stwarza możliwości promocji i wymiany kontaktów między szkołami i instytucjami, które mogą tworzyć materiały publicystyczne, promocyjne i informacyjne, które będą również często umieszczane w kronice.
Dodatkowe korzyści to oswajanie i przyzwyczajanie młodzieży do tworzenia lepszego otoczenia dla sztuki i mniej rozproszonego jej umiejscowienia pomiędzy niekorzystnymi treściami dla ich wizerunku.

First School from Lublin

participating in the project

Head of Section Jazz Department: Jakub Kotynia